National Working Groups (NWGs) are a national consultative mechanism for enabling civil society participation in discussions with relevant public authorities regarding the design and monitoring of public administration reform (PAR) processes in the Western Balkans (WB). NWGs were constituted in each of the WB countries as national mechanisms for creating dialogue on PAR, which are complementary to the wider mechanism – regional WeBER Platform.

Please find more information on NWGs in local languages:

Nacionalna radna grupa je nacionalni konsultativni mehanizam koji ima za cilj da uključi civilno društvo u dijalog sa predstavnicima nadležnih organa o osmišljavanju i praćenju RJU na Zapadnom Balkanu (ZB). NRG se osnivaju u svakoj od država ZB, kao deo šireg konsultativnog mehanizma za dijalog o RJU – regionalne WeBER platforme1 osnovane u Podgorici, novembra 2016. godine. NRG obezbeđuju da dijalog o RJU uključi civilno društvo na svim nivoima, kroz učešće OCD koje su aktivne kako na nacionalnom tako i na nivou gradova i opština.

Članstvo u NRG je otvoreno za sve zainteresovane OCD. Kako bi Vaša organizacija postala članica NRG potrebno je da popunite dolenavedeni formular.

Formular za registraciju

Националната работна група е национален консултативен механизам кој овозможува учество на граѓанското општество во дијалогот со релевантните јавни власти за дефинирањето и следењето на процесите на реформа на јавната администрација (РЈА) во Западниот Балкан (ЗБ). Националните работи групи се основани во сите земји од Западниот Балкан, како дел од поширокиот консултативен механизам за дијалог за Реформата на јавната администрација во рамките на Платформата ВеБЕР, основана во Подгорица, во ноември 2016 г.

Националните работни групи овозможуваат дијалогот за РЈА да ги вклучи сите нивоа на ангажман на граѓанското општество, преку учество на граѓански организации од опфатените земји кои работат и на локално и на национално ниво.

Националните работни групи се отворени за членство на сите заинтересирани организации од граѓанското општество.

Формулар за регистрација

Grupi Kombëtar i Punës (GKP) është një mekanizëm këshillues kombëtar që mundëson pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile (OShC), në dialogun me autoritetet publike për hartimin dhe monitorimin e procesit të Reformës në Administratën Publike (RAP), në Ballkanin Perëndimor (BP). GKP-të janë ngritur në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe shërbejnë si mekanizma kombëtare për krijimin e dialogut mbi RAP-in, në kuadër të mekanizmit më të gjerë – Platforma rajonale WeBER, e themeluar në Podgoricë, në nëntor të vitit 2016.

Anëtarësia në GKP është e hapur për të gjitha OShC-të e interesuara. Në mënyrë që organizata juaj të bëhet anëtare e GKP-së, luteni të plotësoni formularin e mëposhtëm.

Formular regjistrimi

Alternatively, the statement of interest, comprising motivational statement to take part in the activities of the NWG, relevant activities and initiatives your organisation has conducted in the PAR area (if any), and contact person for correspondence related to the activities of the NWG should be sent to the following address:

Country Name
CSOs from Serbia stefan.radojcic@cep.org.rs
CSOs from North Macedonia vaska.ristovska@epi.org.mk
CSOs from Montenegro bojana@institut-alternativa.org
CSOs from Kosovo blerina.istrefi@legalpoliticalstudies.org
CSOs from Bosnia and Herzegovina zvonimira@vpi.ba
CSOs from Albania bkola@idmalbania.org