This application cycle is now closed, and the results will be published shortly on www.par-monitor.org.

Extended deadline for your questions

We have extended the deadline for interested local civil society and grassroots organisations to ask questions about our Small Grants Programme!

Clarification questions may be sent by e-mail no later than 14 November 2023 to the e-mail addresses weber.grants@thinkforeurope.org and CC: stefan.radojcic@cep.org.rs. The subject of the e-mail must be: “CfP #WeBER-G-03: (country)_ Clarification questions”.

Online info sessions

APPLY NOW – Local PAR Citizen Engagement Small Grant Facility

Western Balkan Enablers for Reforming Public Administrations – WeBER 3.0 project is a three-and-a-half-year-long regional project, worth 1.444.451 EUR, funded by the European Union, represented by the European Commission, and co-funded by the Austrian Development Agency. The project implementation period is February 2023 – July 2026.

A total sum of 280,000 EUR is allocated for the SGF, to support up to 20 grants, each worth up to 14,000 EUR, out of which 4 in Serbia, 4 in BIH, 3 in Albania, 3 in North Macedonia, 3 in Kosovo, and 3 in Montenegro. The duration of the awarded grants will be up to 15 months.

The overall goal of the Small Grant Facility (SGF) corresponds to specific objective 3 of the project: To strengthen engagement of grassroot and other local CSOs in local-level PAR and citizen engagement in PAR.

Application package (ENG)

Please find information and application packages in local languages below:

Serbian / BHS / Montenegrin

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu – WeBER 3.0 je regionalni projekat koji traje tri i po godine, vrijedan 1.444.451 eura, finansiran od strane Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, a sufinansiran od strane Austrijske razvojne agencije. Period implementacije projekta je februar 2023 – jul 2026.

Za Program malih grantova je izdvojeno ukupno 280.000 eura za podršku do 20 grantova, svaki u vrijednosti do 14.000 eura, od čega 4 u BiH, 4 u Srbiji, 3 u Albaniji, 3 u Sjevernoj Makedoniji, 3 na Kosovu, i 3 u Crnoj Gori . Trajanje dodijeljenih grantova biće do 15 mjeseci.

Opšti cilj Programa malih grantova odgovara specifičnom cilju 3 projekta: Osnažiti učešće lokalnih inicijativa i OCD i povećati učešće građana u RJU na lokalnom nivou. Tematski i ostvarivanjem specifičnih rezultata, projekti podržani kroz Program malih grantova biće snažno integrisani u opštu strukturu i ciljeve WeBER 3.0 i direktno će doprinijeti postizanju opšteg cilja projekta.

Konkursna dokumentacija (BHS)

Konkursna dokumentacija (SRB)

Konkursna dokumentacija (MNE)

Macedonian

Проектот „Овозможување на реформа на јавната администрација во Западен Балкан – WeBER 3.0“ е три и пол годишен регионален проект вреден 1.444.451 EUR, финансиран од страна на Европската унија, претставена од Европската комисија и кофинасиран од Австриска развојна агенција. Периодот на имплементација на проектот е од февруари 2023 до јули 2026 година.

Вкупна сума од 280,000 евра е доделена за грантовата шема со цел да поддржи 20 грантови, секој во вредност од 14.000 евра од кои 4 во Србија, 4 во БиХ, 3 во Албанија, 3 во Северна Македонија, 3 во Косово и 3 во Црна Гора. Траењето на доделените грантови е најмногу до 15 месеци.

Целокупната цел на грантовата шема е во согласност со Целта 3 од Проектот: Зајакната вклученост на мали и други локални ГО за РЈА на локално ниво, како и граѓански ангажман во РЈА.

Тематски и преку специфични активности, проектите поддржани преку грантовата шема ќе бидат силно интегрирани во структурата на Проектот WeBER 3.0 и директно ќе придонесат кон остварување на целопкупните цели на проектот.

Пакет документи за аплицирање (МКД)

Albanian

Projekti “Fuqizimi i Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar– Projekti WeBER 3.0 është një projekt rajonal me kohëzgjatje prej tre vitesh e gjysmë, me vlerë 1.444.451 euro i financuar nga Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga Komisioni Evropian dhe i bashkëfinancuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim. Periudha e zbatimit të projektit është shkurt 2023 – korrik 2026.

Një shumë e përgjithshme prej 280,000 EUR është ndarë për IGV, për të mbështetur deri në 20 grante ,ku secili do të ketë vlerë deri në 14,000 euro, nga të cilat 4 në Serbi, 4 në BIH, 3 në Shqipëri, 3 në Maqedoninë e Veriut, 3 në Kosovë, dhe 3 në Mal të Zi. Kohëzgjatja e granteve të ndara do të jetë deri në 15 muaj.

Në mënyrë tematike dhe përmes produkteve (deliverables) specifike, projektet e mbështetura nga IGV do të integrohen fuqishëm në strukturën e përgjithshme dhe objektivat e WeBER 3.0 dhe do të kontribuojnë drejtpërdrejt në arritjen e objektivit të përgjithshëm të projektit.

Paketa e dokumenteve për aplikim (ALB)