Call for Expression of Interest of CSOs to join the National Working Groups of the WeBER Platform

National Working Groups (NWGs) are national consultative mechanism for participation of civil society in the dialogue with relevant public authorities on design and monitoring of public administration reform (PAR) processes in the Western Balkans (WB). NWGs are constituted in each of the Western Balkan country as national extensions for dialogue on PAR of the wider mechanism – regional WeBER Platform. Announcement for each of the WB countries is given below for CSOs interested in becoming members.

Please find Call for Expression of Interest and more information on NWGs in local languages:

SERBIA

Centar za evropske politike, u ime regionalne mreže Think for Europe Network (TEN) a u okviru WeBER projekta, poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) iz Srbije da se uključe u osnivanje, a potom i u rad Nacionalnih radnih grupa (NRG) za praćenje reforme javne uprave (RJU) u državama Zapadnog Balkana (ZB).

Nacionalna radna grupa je nacionalni konsultativni mehanizam koji ima za cilj da uključi civilno društvo u dijalog sa predstavnicima nadležnih organa o osmišljavanju i praćenju RJU na Zapadnom Balkanu (ZB). NRG se osnivaju u svakoj od država ZB, kao deo šireg konsultativnog mehanizma za dijalog o RJU – regionalne WeBER platforme, osnovane u Podgorici, novembra 2016. godine.

NRG obezbeđuju da dijalog o RJU uključi civilno društvo na svim nivoima, kroz učešće OCD koje su aktivne kako na nacionalnom tako i na nivou gradova i opština. Članstvo u NRG je otvoreno za sve zainteresovane OCD. Kako bi Vaša organizacija postala članica NRG potrebno je da nam pošaljete izjavu o zainteresovanosti za pristupanje u kojoj navodite prethodno iskustvo organizacije u aktivnostima koje se tiču RJU, kao i da popunite upitnik za procenu potreba OCD u vezi sa učešćem u procesu RJU (link ka upitniku se nalazi u Pozivu). Prijavljivanje za učešće u radu Nacionalnih radnih grupa traje do 7. marta!

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u osnivanju i radu NRG

Prilog pozivu: Konceptni dokument o NRG za reformu javne uprave

 

ALBANIA

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, në emër të rrjetit rajonal Think for Europe Network (TEN) dhe në kuadër të projekit WeBER, fton të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC-të) në Shqipëri që janë të interesuara të përfshihen në krijimin dhe funksionimin e Grupit Kombëtar të Punës (GKP) për monitorimin e Reformës në Administratën Publike (RAP) në  Ballkanin Perendimor.

Grupet Kombëtare të Punës do të shërbejnë si një mekanizma këshillues kombëtar që iu mundësojnë  pjesëmarrjen organizatave të shoqërisë civile në dialogun me autoritetet publike në hartimin dhe monitorimin e procesit të Reformës në Administratën Publike në Ballkanin Perendimor. GKP do të krijohen në të gjitha vendet e Ballkanit Perendimor si pjesë e një mekanizimi më të gjerë këshillues për dialogun mbi Reformën në Administratën Publike – Platforma WeBER, e themeluar në Podgoricë, në Nëntor të vitit 2016.

GKP sigurojnë që dialogu mbi Reformën në Administratën Publike të jetë gjithëpërfshirës në lidhje me shoqërinë civile, përmes pjesëmarrjes së organizatave vendore që operojnë në të dyja nivelet, në nivel qendror dhe atë vendor.  Antarësimi në GKP është i hapur për të gjitha OShC-të e interesuara. Nëse organizata juaj është e interesuar të bëhet anëtare e GKP, ju lutem dërgoni Shprehjen e Interesit , duke përfshirë një përshkrim të shkurtër të përvojës së mëparshme të organizatës në procese të Reformës në Administratën Publike. Nëse organizata juaj nuk ka qenë më parë aktive në këtë fushë, mjafton të theksoni motivin tuaj për tu angazhuar në procesin e monitorimit të RAP.

Në mënyrë që aplikimi juaj të jetë i plotë, përveç Shprehjes së Interesit, Lutemi të plotësoni pyetësorin për vlerësimin e nevojave të OShC-ve për ngritjen e kapaciteteve në fushën e PAR. Pyetësorin mund ta shkarkoni këtu: https://www.surveymonkey.com/r/WeBER_NWG_Questionnaire_Albania. Afati i fundit për dorëzimin e Aplikimit është 20 Mars 2017, përmes postës eletronike tek:  gevurmo@idmalbania.org.

Thirrje për Shprehje Interesi nga Organizatat e Shoqërisë Civile për tu bërë pjesë e Grupit Kombëtar të Punës për RAP

Koncept për Grupet e Punës në kuadër të Reformës në Administratën Publike

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH), u ime regionalne mreže Think for Europe Network (TEN) a u okviru WeBER projekta, poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da se uključe u osnivanje, a potom i u rad Državnih radnih grupa (DRG) za praćenje reforme javne uprave (RJU) u zemljama Zapadnog Balkana (ZB).

Državna radna grupa je državni konsultativni mehanizam koji ima za cilj da uključi civilno društvo u dijalog sa predstavnicima nadležnih organa o osmišljavanju i praćenju RJU na Zapadnom Balkanu (ZB). DRG se osnivaju u svakoj od zemalja ZB, kao dio šireg konsultativnog mehanizma za dijalog o RJU – regionalne WeBER platforme, osnovane u Podgorici, novembra 2016. godine.

DRG obezbjeđuju da dijalog o RJU uključi civilno društvo na svim nivoima, kroz učešće OCD koje su aktivne kako na državnom tako i na nivou gradova i općina. Članstvo u DRG je otvoreno za sve zainteresovane OCD. Kako bi Vaša organizacija postala članica DRG potrebno je da nam pošaljete izjavu o zainteresovanosti za pristupanje u kojoj navodite prethodno iskustvo organizacije u aktivnostima koje se tiču RJU, kao i da popunite upitnik za procjenu potreba OCD u vezi sa učešćem u procesu RJU (link ka upitniku se nalazi u Pozivu). Prijavljivanje za učešće u radu Državnih radnih grupa traje do 9. marta!

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u osnivanju i radu DRG

Prilog pozivu: Konceptni dokument o DRG za reformu javne uprave

MACEDONIA

Институтот за Европска Политика (ЕПИ) од Скопје (European Policy Institute, EPI), од името на регионалната Мрежа Мисли за Европа (Think for Europe Network) – TEN, во рамките на проектот ВеБЕР, ги поканува сите заинтересирани организации од граѓанското општество од Република Македонија да учествуваат во  формирањето и потоа во работата на Националните работни групи (НРГ) за следење на реформата на јавната администрација во Западниот Балкан.

Националната работна група е национален консултативен механизам кој овозможува учество на граѓанското општество во дијалогот со релевантните јавни власти за дефинирањето и следењето на процесите на реформа на јавната администрација (РЈА) во Западниот Балкан (ЗБ). Националните работи групи се основани во сите земји од Западниот Балкан, како дел од поширокиот консултативен механизам за дијалог за Реформата на јавната администрација во рамките на Платформата ВеБЕР, основата во Подгорица, во ноември 2016 г.

Националните работни групи овозможуваат дијалогот за РЈА да ги вклучи сите нивоа на ангажман на граѓанското општество, преку учество на граѓански организации од опфатените земји кои работат и на локално и на национално ниво.

Националните работни групи се отворени за членство на сите заинтересирани организации од граѓанското општество. Доколку сакате Вашата организација да стане членка, ве молиме, од името на Вашата организација, да ни доставите Писмо за изразување интерес, кое ќе вклучи и краток опис на претходните искуства на Вашата организација во областа на РЈА, а исто така Ве молиме да го пополните и Прашалникот во врска со оценката на потребите на организациите од граѓанското општество во однос на нивното учество во процесите поврзани со РЈА (линкот за Прашалникот е даден подолу во Повикот за изразување на интерес). Повикот за изразување на интерес е отворен до 13 март 2017 година.

Повик до организациите од граѓанското општество за изразување интерес за зачленување во Националните работни групи за следење на РЈА

Концептуален документ за Национални работни групи за РЈА

MONTENEGRO

Institut Alternativa, u ime regionalne mreže Think for Europe Network (TEN) a u okviru WeBER projekta, poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) iz Crne Gore da se uključe u osnivanje, a potom i u rad Nacionalnih radnih grupa (NRG) za praćenje reforme javne uprave (RJU) u državama Zapadnog Balkana (ZB).

Nacionalna radna grupa je nacionalni konsultativni mehanizam koji ima za cilj da uključi civilno društvo u dijalog sa predstavnicima nadležnih organa o osmišljavanju i praćenju RJU na Zapadnom Balkanu (ZB). NRG se osnivaju u svakoj od država ZB, kao dio šireg konsultativnog mehanizma za dijalog o RJU – regionalne WeBER platforme, osnovane u Podgorici, novembra 2016. godine.

NRG obezbjeđuju da dijalog o RJU uključi civilno društvo na svim nivoima, kroz učešće OCD koje su aktivne kako na nacionalnom tako i na nivou gradova i opština. Članstvo u NRG je otvoreno za sve zainteresovane OCD. Kako bi Vaša organizacija postala članica NRG potrebno je da nam pošaljete izjavu o zainteresovanosti za pristupanje u kojoj navodite prethodno iskustvo organizacije u aktivnostima koje se tiču RJU, kao i da popunite upitnik za procjenu potreba OCD u vezi sa učešćem u procesu RJU (link ka upitniku se nalazi u Pozivu). Prijavljivanje za učešće u radu Nacionalnih radnih grupa traje do 13. marta!

Poziv organizacijama civilnog društva da učestvuju u osnivanju i radu NRG

Konceptni dokument o NRG za reformu javne uprave

KOSOVO

Grupi për Studime Juridike dhe Politike – GSJP, në emër të rrjetit rajonal Think for Europe Network (TEN) dhe në kuadër të projektit WeBER, fton të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC-të) në Kosovë që janë të interesuara të përfshihen në krijimin dhe funksionalizimin e mëtutjeshëm të Grupeve Punuese Kombëtare (GPK) mbi monitorimin e Reformës në Administratë Publike (RAP) shtetet e Ballkanit Perendimor.

Grupi Punues Kombëtar (GPK) do shërbejë si një mekanizëm këshillues kombëtar që u mundëson  pjesëmarrjen organizatave të shoqërisë civile në dialogun me autoritetet relevante publike në hartimin dhe monitorimin e procesit të Reformës në Administratë Publike në Ballkanin Perendimor. GPK-të do të formohen në secilin nga shtetet e Ballkanit Perendimor si pjesë e një mekanizimi më të gjërë konsultativ për dialogun mbi Reformën në Administratë Publike – Platformën WeBER, e themeluar në Podgoricë, në Nëntor të vitit 2016.

GPK-të sigurojnë që dialogu mbi Reformën në Administratë Publike të jetë gjithëpërfshirës sa i përket shoqërisë civile, përmes pjesëmarrjes së organizatave lokale që operojnë në të dy nivelet, qendror dhe lokal. Antarësimi në GPK është i hapur për të gjitha OShC-të e interesuara. Nëse organizata juaj është e interesuar të bëhet anëtare e GPK-së, ju lutem dërgoni Shprehjen e Interesit që përfshinë dhe një përshkrim të shkurtër të përvojës së mëparshme të organizatës në procesin e Reformës në Administratë Publike (përvojë bazike), si dhe Pyetësorin e plotësuar, i cili analizon nevojat e OShC-ve në lidhje më pjesëmarrjen e tyre në proceset që lidhen me Reformën në Administratë Publike (vegëza për ta shkarkuar Pyetësorin gjendet tek Thirrja).  Kjo Thirrje për Shprehje të Interesit është e hapur deri me datë 13 Mars 2017.

Thirrje për Shprehje të Interesit nga Organizatat e Shoqërisë Civile për t’u bërë pjesë e GPK për Reformën në Administratë Publike

Koncept dokument për Grupet Punuese të Reformës së Administratës Publike