[CLOSED] APPLY NOW – Small Grant Facility for Support for Civil Society Monitoring of PAR

WeBER – Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform Project is seeking proposals for the implementation of the Small Grant Facility for Support for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform at Local Level. The Call for proposals is in the total amount of 255.000 EUR intended to support 30 grants in the range between 5000 and 10000 EUR (8500 EUR on average). Out of the 30 grants, up to 6 are envisioned in Serbia, up to 6 in Bosnia and Herzegovina, up to 5 in Albania, up to 5 in Macedonia, up to 4 in Kosovo, and up to 4 in Montenegro. The duration of the project proposal under this Call for proposals is between 6 and 12 months. WeBER is financed by the EU and co-financed by the Kingdom of the Netherlands. The complete Call for applicants and all relevant documents are available for download below:

Application package

Questions and Answers

Please find information and application packages in local languages below:

Serbian / Bosnian / Montenegrin

WeBER projekat raspisuje konkurs za dodelu malih grantova za podršku Organizacijama civilnog društva koje se bave monitoringom javne uprave na lokalnom nivou. Ukupna predviđena sredstva iznose 255.000 evra i ona su namenjena za podršku 30 projekata u iznosu od 5.000 do 10.000 evra (8.500 evra u proseku) od kojih će do 6 biti u podržano u Srbiji, do 6 u Bosni i Hercegovini, do 5 u Albaniji, do 5 u Makedoniji, do 4 na Kosovu i do 4 u Crnoj Gori. Predviđeno trajanje projekata koji će biti odobreni u okviru konkursa je između 6 i 12 meseci. WeBER finansira EU, a sufinansira Kraljevina Holandija. Kompletna dokumentacija za prijavu na konkurs se nalazi u prilogu:

Konkursna dokumentacija (SRB i MNE)

Konkursna dokumentacija (BIH)

Macedonian

WeBER – Проектот за креирање на овозможувачка околина во земјите од Западен Балкан за мониторинг на реформите на јавната администрација од страна на  граѓанското општество објавува повик за доделување на мали грантови за  поддршка на мониторинг на реформите на јавната администрација на локално ниво од страна на гаѓанското општество. Повикот за предлози е во вкупен износ од 255.000 евра, наменети за поддршка на 30 грантови во износ помеѓу 5000 и 10000 евра (8.500 евра во просек), од кои до 6 во Србија, до 6 во Босна и Херцеговина, до 5 во Албанија , до 5 во Македонија, до 4 во Косово, и до 4 во Црна Гора. Времетраењето на предлог проектите во рамките на овој Повик за е од 6 месеци до најмногу 12 месеци. Проектот WeBER е финансиран од ЕУ и кофинансиран од страна на Кралството Холандија. Целосниот Повик и сите релевантни документи се достапни за преземање подолу:

Paket dokumenti za apliciranje

Albanian

WeBER – Projekti për krijimin e rrethanave lehtësuese për shtetet e Ballkanit Perëndimor per monitorimin  e reformës së administratës publike nga organizatat e shoqërisë civile shpall thirrje për ndarje të granteve të vogla për monitorimin e reformave në administratën publike në nivel lokal nga organizatat e shoqërisë civile. Thirrja për propozime është në vlerë të përgjithshme prej 255.000 EUR dhe ka për qëllim për të mbështetur 30 grante në vlere prej 5000 dhe 10000 euro (8500 euro në mesatare), nga të cilat deri në 6 në Serbi, deri në 6 në Bosnjë dhe Hercegovinë, deri në 5 në Shqipëri , deri në 5 në Maqedoni, deri në 4, në Kosovë, dhe deri në 4 në Mal të Zi. Kohëzgjatja e projekt propozimeve sipas kësaj Thirrje për propozime është midis 6 muajve deri në maksimum 12 muaj. Projekti WeBER është i financuar nga BE-ja dhe i ko-financuar nga Mbretëria e Holandës. Thirrja e plotë për aplikantët dhe të gjitha dokumenteve relevante janë në dispozicion për shkarkim më poshtë:

Paketa e dokumenteve për aplikim